Praise for Salmon Habitat Protection Dominates Kodiak Town Hall